ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಅನುಸಾರ, ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

About Us

The Institute is located in the outskirts of Bangalore City on the National Highway-7 next to the Hebbal campus of the University of Agricultural Sciences. The Institute has a land area of 71,000 sq.meters. The buildings occupy more than 6,500 Sq.meters of which the Modern Laboratory Complex has 2000 Sq. meters.

Latest News

Inauguration of new state of the art GMP Lab for Vaccine Production by Honorable Minister for Animal Husbandry Department

Contact

Hebbal, Bangalore

+91 9480840972

080 2341 1502

info@iahvb.com